4 Ohm - 100 V Ringkernübertrager-Systeme
4 Ohm Audio-Ringkernübertrager 120 W
PT-2120T 2 x 120 W Hochleistungs Audio-Übertrager mit 2 x 120 W an 70/100 V » mehr Infos
4 Ohm Audio-Ringkernübertrager 200 W
PT-4120T 4 x 120 WHochleistungs Audio-Übertrager mit 4 x 120 W an 70/100 V» mehr Infos
4 Ohm Audio-Ringkernübertrager 250 W
PT-6120T 6 x 120 WHochleistungs Audio-Übertrager mit 6 x 120 W an 70/100 V» mehr Infos
4 Ohm Audio-Ringkernübertrager 300 W
PT-8120T 8 x 120 WHochleistungs Audio-Übertrager mit 8 x 120 W an 70/100 V» mehr Infos
4 Ohm Audio-Ringkernübertrager 400 W
PT-2200T 2 x 200 WHochleistungs Audio-Übertrager mit 2 x 200 W an 70/100 V» mehr Infos
4 Ohm Audio-Ringkernübertrager 500 W
PT-4200T 4 x 200 WHochleistungs Audio-Übertrager mit 4 x 200 W an 70/100 V» mehr Infos
Ringkernübertrager-Systeme 100 V
PT-6200T 6 x 200 WHochleistungs Audio-Übertrager mit 6 x 200 W an 70/100 V» mehr Infos
Ringkernübertrager-Systeme 100 V
PT-4250T 4 x 250 WHochleistungs Audio-Übertrager mit 4 x 250 W an 70/100 V» mehr Infos
Ringkernübertrager-Systeme 100 V
PT-2300T 2 x 300 WHochleistungs Audio-Übertrager mit 2 x 300 W an 70/100 V» mehr Infos
Ringkernübertrager-Systeme 100 V
PT-4300T 4 x 300 WHochleistungs Audio-Übertrager mit 4 x 300 W an 70/100 V» mehr Infos
Ringkernübertrager-Systeme 100 V
PT-6300T 6 x 300 WHochleistungs Audio-Übertrager mit 6 x 300 W an 70/100 V» mehr Infos
Ringkernübertrager-Systeme 100 V
PT-2400T 2 x 400 WHochleistungs Audio-Übertrager mit 2 x 400 W an 70/100 V» mehr Infos
Ringkernübertrager-Systeme 100 V
PT-4400T 4 x 400 WHochleistungs Audio-Übertrager mit 4 x 400 W an 70/100 V» mehr Infos
Ringkernübertrager-Systeme 100 V
PT-2500T 2 x 500 WHochleistungs Audio-Übertrager mit 2 x 500 W an 70/100 V» mehr Infos
Ringkernübertrager-Systeme 100 V
PT-4500T 4 x 500 WHochleistungs Audio-Übertrager mit 4 x 500 W an 70/100 V» mehr Infos
Ringkernübertrager-Systeme 100 V
PT-2800T 2 x 800 WHochleistungs Audio-Übertrager mit 2 x 800 W an 70/100 V» mehr Infos